Sabtu, 08 Oktober 2011

DRAMA BAHASA BALI, MOMONGKARA


MOMOANGKARA
             Kacerita di sekolah SMA Sari Manis, wenten siswa baru pindahan saking SMA Sari Wangi, madan I Nengah Bloyod. Anake nika parasne jele pisan, suba bocok, cupu, resem buin belog. Dina soma I Bloyod masekolah ke sekolah barune.
pak Roberto       :  “ inggih bloyod mangkin ngranjing dumun ke kelas.”
Bloyod                : “ wastan tiang I Nengah Bloyod, tiang saking desa Yeh Pol. Tiang sisia pindahan saking SMA Sari Wangi. Dumogi tiang driki polih timpal becik.”
Pak Roberto       : ”nggih melinggih pun ngah…”
Risedek I Bloyod melinggih, timpal-timpalne masuryak…
            Pak Roberto       : ”nggih para sisia, rarisang cingakin halaman selikur.”
            Bloyod                :”pak…tiang ten makta buku bahasa bali.”
            Pak Roberto       :”gabung dumun jak timpale.”
            Timpal-timpalne nenten prasida megabung sareng I bloyod. Kacrita mangkin bel sampun mamunyi. Tet……………tet………………………..tet……………
Pak Roberto       :” nggih alit-alit mangkin sampun dados istirahat. Inggih mangkin puputang antuk paramashantih.”
Dayu semok       “ ngaturang parama santih ngawit.”
Para sisia            : “ 0m santih santih santih 0m.”
Ring taman I bloyod sedang magending di beten punyan pohe…lantas teke dayu semok, tut cembung lan yan sendok.
Dayu semok       :” pih munyin nengahe merdu pisan”.
Tut cembung      :” ape du….. merusak dunia?”
Yan sendok         :” aoow seken, pih goban cine kekene be bocok, munyine jelek care dangdang megetok”.
Tut cembung      :” ngelah tiuk jumah?”
Bloyod                :” men kenapi?”
Tut sendok          :” tebek ibane!’
Dayu semok       :” ten dados kenten irage nak mekejang pateh”.
Saget tut cembung, yan sendok, lan dayu semok ngorte, lantas rauh tugeg nyelegedeg. Ngah bloyod langsung nyingakin tugeg nyelegedeg peningalane ten makijepan”.
Tugeg nyelegedeg         :” ci ne madan bloyod? Pih goban cine, ngujang matan cine nengeng, demen ci jak rage?, kacain malu ibane!”.
I bloyod langsung manilesang muane krane lek”.
Tugeg nyelegedeg :” mai mekejang binjep kar mulih, de runguange I bloyod!, jeleme lekad mekedeng to”.
Makejang sisya-sisyane mantuk ke umah soang-soang, di jalane I bloyod tepukine sareng dayu semok, irike makedadue mararaosan”.
Dayu semok       :” ehh ngah ,ampunang sangetange nike,tu geg nylegedeg nak mule knten,nak ten wnten anak sane sempurna,tiang,nengah,jak makejang ten wnten ne sempurna.”
Bloyod                :” Nggih sukseme Dayu,tiang ngranjing dumunan,benjang masih makunyit di alas.”
Setekedne I bloyod di jumahne ,makeneh  I bloyod kanti buung manjus.Ie makeneh .
Bloyod                :” pih kene nasibe, napi kone idamange pidan jak I meme.”
2 jam lantas pun laut,ie lantas ngelah keneh ke dukun sane orange sakti mandra guna.
Bloyod                :” we………………we………………….we……………”
Wak Samah        :” Nah macelep,cai mai pasti ngalih kebagusan.”
Bloyod                :” mih mih durus uning we.”
Wak samah        :” adane gen we balian sakti mandra guna,mai dini negak.”
I bloyod langsung negak di malun dukune.
Wak samah        :”ane ken-ken kar alih?,ane bagus,bagus genjing,bagus aeng ape ken-ken?
Bloyod                :” Lamun wenten,sane bagus sedunia ne kar alih tiang.”
Wak Samah        :” Ketagihan anak truna jani soleh-soleh,jeg ne tuare-tuare.”
Bloyod                :” Ampurayang we,.”(sambilange nyengir)
Wak samah        :” Ong kakak Ong kikik,nyak ngakak celupin tuke.”
Bloyod                :(tur bengong) “ dados nenten wenten perubahan we?”
Wak samah        :” Konden!, ne jeg mule truna tawah. nyanan kar tingalin cai,ambul ken ksaktian wane.”
Bloyod                :”nggih we ,mangkin tiang mapamit.”
Wak Samah        :”eehh anti malu,ingetang pabesen wane de pesan cai ngraang demen jak nak luh,yen cai melanggar pantangane ne,kebagusan caine kar ilang.”
Bloyod                :”nggih we,nglungsur mepamit.”
Wak samah        :” ehhh bloyod,de asal megedi dogen , ingetang sesarine.”
Bloyod                :” pihh sajan, men kude we?”
Wak samah        :” untuk cai,jeg slae be bayah.”
I bloyod ngenjuang pipisne.I bloyod lantas mulih meliang-liangan.
Kedise sampun uyut,lan siape sampun makruyuk,nike maciri gumine sampun semeng.Rikale punike I bloyod bangun lan mejalan manjus.Sedek I bloyod makace,tengkejut pisan kenehne nyingakin parasne bagus.ie kagirangan tan kadi-kadi.Jam 7.00 I bloyod sampun sayage lakar majalan kasekolah.Timpal-timpal nyane makesami nyingakin I bloyod,
Tut cembung      :” Nyen to yan?jeg care artis.”
Yan sendok         :” pih sajan nok,jeg bagus gati.”
Dayu semok       :” yee nike kan Nengah Bloyod.”
Tut lan Yan         : “ mich ten mungkin.”(sambilange bengong nyingakin I Bloyod)
Bloyod                :” Rahajeng semeng timpal-timpal.”
Dayu Semok       :”Rahajeng semeng ngah , adi berubah kene penampilanne ngah?”
Bloyod                :”masak tiang berubah dayu,perasaan tiange muan tliange nak byase dogen,kih dayu ngranjing ke kelas.”
Sisie-sisiane punike lantas ngranjing ke kelas,irike Nengah Bloyod nyingakin Tu geg nylegedeg.Tu geg nylegedeg lantas maekin Ngah Bloyod.
Tu geg                :” pihh nengah,adi ten nyambat-nyambat kar berubah kene,jeg jatuh hati bane,nyak ngah metunangan jak tiang.”
Bloyod                :”pih…….. ampure tu geg,tiang ten demen jak tu geg,tiang nak demen jak dayu semok gen.”
Dayu Semok lan timpal-timpalne makesyab ningehang munyinne I Bloyod.
Lantas I bloyod berubah care ne pidan.nike krane I bLoyod melanggar pantangan ane oraine ken wak samah.
Pacutet :
Irage dadi manusya patut mensyukuri napi sane kaanugrahin ida sanghyang widhi wasa, krane makejang manusya sane idup di gumine ten wenten sane sempurna, pasti mekejang ngelah kekurangan, ngiring ling mangkin irage mensyukuri napi ne wenten krane idup puniki anugrah.

                                                                                                                       

1 komentar:

KOMENTAR ANDA SANGAT DIPERLUKAN, TERIMA KASIH